Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Postanowienie w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Antonów

P O S T A N O W I E N I E Nr 1/2022 Wójta Gminy Przystajń z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Antonów. Na podstawie § 12 pkt 1 Statutu Sołectwa Antonów (zatwierdzonego uchwałą Nr XXI/15/2000 Rady Gminy Przystajń z dnia 12 lipca 2000 r.), postanawiam :


§ 1.
1. Zwołać w dniu 29 czerwca 2022 r. (środa) o godzinie 19:00 Zebranie Wiejskie w celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa Sołectwa ANTONÓW.
2. Zebranie Wiejskie odbędzie się w remizo-świetlicy OSP Antonów – Kuźnica Nowa.


§ 2.
W przypadku braku obecności wymaganej liczby mieszkańców ustalić II termin Zebrania na godzinę 19:10.


§ 3.
Postanowienie podaje się do wiadomości publicznej co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą Zebrania.


PDFpostanowienie o zwołaniu zebrania w celu wyboru sołtysa.pdf

Wersja XML